fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

PROGRAM CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA:

«IZRADA POSLOVNOG PLANA»

1. Cilj programa

Program cjeloživotnog obrazovanja «Izrada poslovnog plana» namijenjen je kako onima koji žele pokrenuti vlastiti poslovni pothvat i samostalno se upustiti u tržišnu utakmicu, tako i onima koji su već istog pokrenuli ili su zaposleni u određenom poslovnom subjektu, a namjeravaju proširiti postojeći asortiman proizvoda ili usluga, odnosno uvesti poslovno planiranje kao sastavni dio upravljanja poduzećem. Program je, također, namijenjen onima koji žele proširiti svoja znanja iz područja poslovnog planiranja neovisno o potrebi njihove primjene u nekom sadašnjem ili budućem trenutku.

Cilj je programa edukacije «Izrada poslovnog plana» osposobiti polaznike da samostalno izrađuju poslovne planove što će biti ostvareno na slijedeći način:

 • Teorijskom razradom svih značajnih aspekata poslovnog planiranja definirati će se teorijski koncepti te će se razraditi instrumentarij neophodan za izradu poslovnih planova,

 • Usvojeni teorijski koncepti i instrumentarij primijeniti će se na tri studije slučajeva,

 • Edukacija će se okončati izradom i prezentacijom samostalnog poslovnog plana.

2. Sadržaj programa

Program «Izrada poslovnog plana» izvodi se u ukupnom trajanju od 54 školska sata u okviru čega će se obraditi teorijski koncepti i instrumentarij za izradu poslovnih planova, za što su predviđena 33 sata, dok će se za praktičnu primjenu stečenih znanja izdvojiti 21 sati u okviru čega će biti izrađene tri različite studije slučaja – poslovna plana.

2.1. Nastavne teme

Naziv cjeline

Izvođač

Trajanje

Poduzimanje poslovnog pothvata

Dr.sc. Danijela Križman Pavlović

4

Pravni aspekti osnivanja poduzeća

Mr.sc. Oliver Radolović

2

Uvod u poslovno planiranje

Dr.sc. Marli Gonan Božac

3

Izrada poslovnih planova

Dr.sc. Lorena Mošnja Škare

2

Krećemo-osnovni podaci o poduzeću

Dr.sc. Marli Gonan Božac

4

Analiza tržišta i rizika


Mr.sc. Dragan Benazić

3

Prodajna strategija i marketinški plan


Mr.sc. Dražen Alerić


5

Analiza tehnološko-tehničkih, organizacijskih, lokacijskih i ekoloških uvjeta

Dr.sc. Danijela Križman Pavlović

Dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac

3

Plan glavne djelatnosti (proizvodnje i/ili pružanja usluga)


Mr.sc. Ksenija Černe

2

Financijski aspekti pripreme plana


Mr.sc. Ksenija Černe

5

Izrada poslovnog plana – studij slučaja

- Primjer proizvodnog poduzeća

Dr.sc. Robert Zenzerović

7

Izrada poslovnog plana – studij slučaja

- Primjer poduzeća koje se bavi trgovinom

Mr.sc. Ticijan Peruško

7

Izrada poslovnog plana – studij slučaja

- Primjer poduzeća koje se bavi agroturizmom

Dr.sc. Dean Učkar

7

UKUPNO


54


2.2. Popis literature

Praćenje i uspješno ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima na području izrade poslovnih planova pretpostavlja korištenje slijedeće literature:

 1. Cingula, Marijan: Kako izraditi poslovni plan i investicijski elaborat – Priručnik za poduzetnike i menadžere, RRIF Plus, Zagreb, 2001.

 2. Žanić, Vladimir (urednik), Poslovni plan poduzetnika, Masmedia, Zagreb, 2000.

 3. Gulin, Danimir, Tušek, Boris, Žager, Lajoš: Poslovno planiranje, kontrola i analiza, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2004.

 4. Pisani materijali sa predavanja.

3. Preduvjeti za upis

Program cjeloživotnog obrazovanja «Izrada poslovnog plana» podrazumijeva poznavanje osnovnih elemenata internog i eksternog okruženja poslovnih subjekata, organizacije poslovanja, temeljne pravne norme iz područja trgovačkog prava te osnova financija i financijskog izvještavanja. Stoga osobe koje mogu upisati program moraju biti državljani Republike Hrvatske te udovoljavati jednom od slijedećih uvjeta:

 • polaznici sa minimalno završenom višom stručnom spremom (naziv stručnog pristupnika, odnosno prijašnji tzv. VI. stupanj)

 • ili osobe sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine i sa radnim iskustvom dužim od godine dana.

Prilikom prijave programa, polaznik je dužan priložiti sljedeće dokumente:

 • obrazac prijave;

 • presliku rodnog lista;

 • presliku domovnice;

 • presliku diplome, odnosno završne svjedodžbe za osobe sa završenom srednjom školom;

 • uplatnicu o plaćenoj školarini (pogledajte primjer pravilno ispunjene uplatnice);

 • Izjavu o posjedovanju nužnih predznanja (ukoliko polaznik ima završeno srednjoškolsko obrazovanje) – obrazac možete preuzeti ovdje.

Školarina za pohađanje programa «Izrada poslovnog plana» iznosi 4.500,00 kuna. U taj iznos uračunato je izvođenje nastave u predviđenom broju sati i održavanje jednog ispitnog roka. Svaki dodatan izlazak na ispit polaznik je dužan podmiriti u iznosu od 500,00 kuna.

Važna napomena: Realizacija programa starta kada se formira grupa od minimalno 9 polaznika.

4. Okončanje programa

Stečena znanja polaznici su dužni prikazati na završnom ispitu koji je preduvjet za dobivanje potvrde o završenom programu. Završni ispit sastoji se u izradi poslovnog plana. Poslovni plan izrađuje se u pismenoj formi te se usmeno prezentira i brani. Obrana poslovnog plana vrši se pred tročlanim povjerenstvom (po jedna osoba iz svakog područja). U slučaju da polaznik ne zadovolji navedenu provjeru, dužan ju je ponavljati do uspješnog okončanja.

Uspješnim okončanjem programa, polazniku se uručuje potvrda o završenom programu edukacije «Izrada poslovnog plana» koju izdaje Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković». Ovaj program cjeloživotnog obrazovanja među prvim je programima u zemlji koji su usklađeni s Europskim sustavom prijenosa bodova, te se njegovim završetkom ostvaruju 3 ECTS boda.