fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Financijska tržišta

Godina studija: II,

- kolegij je obvezan za studente smjera Financije, računovodstvo i revizija (6. i 7. stupanj), a izborni za ostale smjerove

 

Nastavnici

Nositelj kolegija: dr.sc. Dean Učkar

Opis kolegija

Cilj kolegija je da se studenti upoznaju s pojmom, strukturom i podjelom financijskih tržišta, oblicima vrijednosnih papira, osnovnim modelima i metodama analize dionica i obveznica, kao i rizicima koji se pojavljuju na financijskom tržištu na način da bi u praksi mogli primijeniti stečeno znanje upravljajući portfeljom vrijednosnih papira. U sklopu kolegija izučavaju se sljedeći sadržaji: podjela i sudionici financijskih tržišta; instrumenti i organizacija tržišta kapitala; instrumenti i organizacija novčanog tržišta; modeli i metode analize dionica; modeli i metode analize obveznica; financijske izvedenice; financijske inovacije.

Literatura

Obvezna:

  1. Prohaska, Z. (1996): Analiza vrijednosnih papira, Zagreb, Infoinvest
  2. Leko, V. (2004): Financijske institucije i tržišta, Pomoćni materijali za izučavanje, Zagreb, Ekonomski fakultet Zagreb

Dopunska:

  1. Mishkin, F.S. (1989): The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Boston, Scoot, Foresman and Company
  2. Foley, B.J. (1993): Tržišta kapitala, Zagreb, MATE d.o.o.
  3. Pojatina, D. (2000): Tržište kapitala, Split, Ekonomski fakultet Split

Oblik nastave

Predavanja, seminari i vježbe.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni dio ispita, seminarski rad.